Inleiding

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en wij gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren we u over privacy aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stichting MFG2. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via bestuur@debinding.nu

AVG verklaring
Stichting MFG2, statutair gevestigd te Biddinghuizen,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens
Naam: Stichting MFG2
Adres: Parksingel 71,, 8256 GG Biddinghuizen

Email: bestuur@debinding.nu

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting MFG2 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • evt. bedrijfs- of organisatienaam
 • Voor- en achternaam
 • evt. functienaam
 • Adresgegevens (werk)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en
  telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mfg2.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Doel en grondslag
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of wanneer u ons contactformulier invult, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om ons werk te kunnen doen voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Stichting MFG2 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten
 • om met u in contact te kunnen treden;
 • toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van uw toestemming
  • Uw persoonsgegevens zullen ook worden gebruikt voor marketing mits u daarvoor toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Bent u al opgenomen in onze mailinglijst voor het ontvangen van nieuwsbrieven of ander marketingmateriaal, dan kan Stichting MFG2 uw gegevens daarvoor blijven gebruiken. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door een mail te sturen naar bestuur@debinding.nu
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf
 • levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting MFg2 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de Stichting) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting MFG2 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen zullen de verstrekte persoonsgegevens worden bewaard om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens wordt niet met derden gedeeld zonder uw instemming. In voorkomend geval zullen wij u om toestemming vragen voor het doorzenden van uw gegevens aan andere bedrijven of instanties. Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting MFG2 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Link naar andere websites
Op de site van Stichting MFG2 kunt u hyperlinks aantreffen naar andere websites. Stichting MFG2 kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting MFG2 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@debinding.nu
 • ▪ Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen uw identiteit aan ons te bewijzen, bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk (streven is altijd binnen uiterlijk vier weken), op uw verzoek.

11. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens
Stichting MFG2 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting MFG2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u een klacht heeft over privacy schending door onze organisatie, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. U kunt daarvoor contact opnemen met bestuur@debinding.nu  Ook kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

13. Recht van verzet
De privacy wetgeving biedt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij ontvangen wel graag uw motivering, tenzij het gaat om bezwaar tegen direct marketing, dat kan zonder opgaaf van redenen.

14. Recht van gegevensoverdracht
U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere organisaties over te kunnen dragen.

15. Recht van intrekking van uw toestemming:
Voor alle verwerkingen die wij op uw voorafgaande toestemming hebben gebaseerd, kunt u op ieder moment besluiten uw toestemming in te trekken.

16. Aansprakelijkheid
Stichting MFG2 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde. U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

17. Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen van Social Media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter, Linkedin). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

18. Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website www.mfg2.nl . Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

DISCLAIMER
Via onze website wordt informatie verstrekt over onze stichting of over inhoudelijke onderwerpen of onze diensten/producten. Deze voor iedereen toegankelijke informatie is nooit bedoeld voor concrete situaties, hoezeer wij onze informatie ook zorgvuldig opstellen. Stichting MFG2 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen naar websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn puur informatief bedoeld. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: via ons email adres: bestuur@debinding.nu of het contactformulier op onze website www.debinding.nu